AISE: Principles on Sustainable Sourcing of Bio-based Materials

BPHRs europeiska branschorganisation AISE har publicerat ‘Principles on Sustainable Sourcing of Bio-based Materials’. En ny sida på AISEs webbplats har skapats för att göra det lättare att se kopplingen mellan rengöringsprodukter och biobaserade material. Här publiceras också länkar till externa källor, t.ex. CEN-standarder och partners som arbetar med liknande frågor. Webbplatsen kan på så sätt fungera som en “hub” för kunskapsutbyte.

RoHS-direktivet: Ändringar införda i KemIs föreskrifter

De senaste ändringarna i EUs RoHS-direktiv (Restriction of Hazardous Substances) har införts i svensk lagstiftning genom Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2019:2) om ändring i grundföreskriften KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer. Ändringarna finns i 9 kap. 3 § och gäller undantag från föreskrifterna.

Giftinformationscentralen: Utbildningar om anmälan av kemiska produkter

Giftinformationscentralen kommer att anordna utbildningar gällande den nya EU-harmoniserade anmälan av kemiska produkter. Utbildningarna hålls tillsammans med KemI i Sundsvall, Malmö, Göteborg och Stockholm under hösten 2019.

Giftinformation enligt EU-format: Ikraftträdandet skjuts upp 1 år

Kommissionen har föreslagit att skjuta upp ikraftträdandet för den första deadline för inrapportering av giftinformation enligt det EU-harmoniserade formatet. Det innebär att ikraftträdandet flyttas från 1 jan 2020 till 1 jan 2021. Uppskjutandet gäller enbart inrapporteringen av konsumentprodukter, övriga ikraftträdanden ligger kvar enligt den ursprungliga lagtexten. Förslaget väntas beslutas formellt i augusti 2019.

Riksdagen: Kemikalieskatten (elektronikskatten) höjs

Den 18 juni sa riksdagen ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade inkomster och utgifter för 2019. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag till lagändringar som påverkar statens inkomster. Det innebär att den s.k. Kemikalieskatten höjs. Ändringarna börjar gälla den 1 augusti 2019. Kemikalieskatten är alltså den skatt som gäller “kemikalier i viss elektronik”, där olyckligtvis viss professionell utrustning drabbas.

Konserveringsmedel: Kansliet diskuterar med miljömärkningsorganisationerna

Kansliets Anna Melvås har haft möten med både Bra Miljöval och Svanen för att diskutera situationen när det gäller krav på konserveringsmedel. Det gäller branschens behov och de farhågor man ser framöver då lagstiftningen beträffande klassificering och begränsningar av konserveringsmedel får konsekvenser för användning och möjligheten till miljömärkning.

AISEs workshop om konserveringsmedel: Rapport från KemI

Den 15 maj anordnade AISE och CEPE (europeiska färgbranschen) en europeisk workshop om konserveringsmedel riktad till myndigheter, ECHA och Kommissionen. Många myndigheter från olika medlemsländer deltog. Från Sverige deltog Kemikalieinspektionen. KemI rapporterar i sitt senaste nyhetsbrev.

ECHA: Portalen för rapportering till Giftinformationscentraler

Det nya EU-harmoniserade formatet för att rapportera information till Giftinformationscentraler innebär även att ECHA tillhandahåller en portal där rapporteringen ska göras. I slutet av april öppnade portalen i sin första version. Det är nu möjligt att gå in och förbereda för att göra enskilda produktrapporteringar.

Reach: Metanol får inte längre ingå i spolarvätskor i högre halt än 0,6 vikt-%

Metanol, som är ett lösningsmedel som bland annat kan förekomma i spolar- och avfrostningsvätskor för vindrutor, får inte längre ingå i spolarvätskor i högre halt än 0,6 vikt-%. Den här begränsningen har tillkommit för att minska risken för allvarlig metanolförgiftning hos missbrukare och när barn och andra oavsiktligt förtär vätskorna. Begränsningen gäller från den 9 maj 2019.