KemI: Tillsyn av biocidprodukter

Tillsynsverksamheten på Kemikalieinspektionen är nu igång med tillsyn av bekämpningsmedelsföretag inom en viss geografisk region (Västra Götaland, Halland, Östra Götaland och Småland). KemI fokuserar på tillsyn av biocidprodukter som är undantagna kravet på godkännande. Alla företag inom området granskas och vissa väljs ut för tillsyn. Myndigheten utför kontroll av produkternas klassificering och märkning och att företagen följer de specifika märkningskrav som finns för biocidprodukter. Vidare kontrollerar man att leverantören av produkternas verksamma ämne finns på den s.k. artikel 95-listan.

KemI-remiss om produktregistret och PFAS i kemiska produkter: Kansliets yttrande

Kansliet avstyrker Kemikalieinspektionens remiss om rapportering av PFAS i produktregistret för kemiska produkter. Avstyrkandet motiveras med att det blir en oproportionerlig administrativ börda som inte ger någon miljövinst. Formuleringarna i förslaget till lagtext är svåra att förstå och hantera i verksamheterna. Förslaget går inte ihop med målet om regelförenkling och dessutom pågår det redan ett arbete på EU-nivå om restriktioner av PFAS.

Kommissionen: Rapport om implementeringen av unionsgodkännande

Enligt biocidproduktförordningen ska kommissionen avge en rapport om unionsgodkännanden till parlamentet och rådet i slutet av 2017. Rapporten har nyligen publicerats. Vid årsskiftet hade inget unionsgodkännande blivit klart, men rapporten ger en överblick över ansökningar som gjorts fram till oktober 2017 och presenterar några preliminära slutsatser.

Svenskt Näringslivs rapport: Greenwash? En analys av svenska miljöskatters effektivitet

Svenskt Näringsliv har gett Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet, i uppdrag att ta fram en rapport gällande styrmedel i miljöpolitiken med avseende på framförallt effektivitet. I uppdraget har det ingått att granska punktskatter som införts med miljöargument, t.ex. den s.k. kemikalieskatten.

Studiebesök på Coca Cola: BPHR bjöd in KemI

Ett studiebesök arrangerades för KemI på Coca Cola i Jordbro söder om Stockholm den 22 maj. Syftet med studiebesöket är att öka myndighetens kunskap om och förståelse för betydelsen av effektiva rengörings- och desinfektionsmedel i livsmedelsindustrin - detta inför kommande arbete på området desinfektion under biocidförordningen. Studiebesöket tilldrog sig stort intresse och från KemIs sida deltog drygt 40 personer.

Bra Miljöval: Kriterier för kosmetiska och kemiska produkter

Bra Miljöval har under våren publicerat kriterier för miljömärkning av kosmetiska produkter och kemiska produkter. Kriterierna gäller från den 1 mars 2018 och är från och med nu uppdelade i två olika dokument, ett för kosmetiska produkter och ett för kemiska produkter.

ECHA: CoRAP 2018-2020 med 108 ämnen (inklusive kosmetikaingredienser) uppdaterad

EU:s kemikaliemyndighet ECHA har uppdaterat Draft Community Rolling Action Plan (CoRAP)  för åren 2018-2020. Ämnena som adderas till CoRAP misstänks kunna innebära en risk för människans hälsa eller för miljön och är föremål för en kommande riskbedömning enligt REACH. Kosmetikbranschen har noterat att ett antal av dessa kan användas i kosmetiska produkter. 

Regeringen: Remiss om KemI:s rapport Mikroplaster i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter

Som väntat har Miljö- och energidepartementet sänt ut KemI:s rapport 2/18 om ”Mikroplaster i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter” på remiss. Svarstiden är fram till 13 augusti. Kansliet har hanterat frågan i relevanta kommittéer och arbetar på försommaren med ett remissyttrande, där förslag kommuniceras med branschföreningarnas tekniska kommittéer. För att kansliet ska ha en möjlighet att summera eventuella kommentarer från er medlemmar ber vi er att sända oss dessa senast måndag 6 augusti.