AISE: Information om säker användning av blandningar - SUMI-dokument

Kemiska produkter som är klassificerade som farliga och som säljs till professionella användare måste ha ett säkerhetsdatablad. Enligt REACH-förordningen kan leverantörer dessutom behöva vidarebefordra information om säker användning som följer av exponeringsscenarier för de ingående ämnena (REACH artikel 31.7). För att underlätta kommunikationen har europeiska branschorganisationen AISE tagit fram ett format för hur informationen kan vidarebefordras, s.k. SUMI (Safe Use of Mixture Information). SUMIs ska användas som komplement till säkerhetsdatablad.

Regeringen: Kemikalieskatten höjs

Regeringen har idag den 10 april presenterat sin vårändringsbudget för riksdagen. Där föreslås höjda miljöskatter för att finansiera andra satsningar. Bland dessa miljöskatter ligger förslaget om höjning av den s.k. kemikalieskatten (d.v.s. skatt på elektriska och elektroniska produkter) kvar, trots att berörda remissinstanser i den nyligen genomförda remissomgången “sågar” förslaget.

KemI: Många företag känner inte till regler om farliga kemikalier i varor

Kemikalieinspektionen har genomfört ett tillsynsprojekt för att kontrollera att företag ger information om innehåll av vissa farliga ämnen i varor. Det visade sig att många företag inte känner till skyldigheten att lämna information - i det här fallet till konsumenter. Informationsskyldigheten gäller dock även företag som säljer till yrkesmässigt verksamma kunder. Detta gäller om produkten innehåller “särskilt farliga ämnen” som finns på EU:s kandidatförteckning till Reach-förordningen. Det kan gälla t.ex. bly, ftalater och kortkedjiga klorparaffiner.

Giftinformationscentralen: Information om inrapportering för kemiska produkter

Den 1 jan 2020 träder de EU-gemensamma reglerna ikraft för det nya formatet för inrapportering till GIC för kemiska produkter. Giftinformationscentralen har lagt upp information på sin hemsida om Annex VIII och vad detta innebär för inrapporteringen. Även om inte alla parametrar är klara för inrapportering är det viktigt att börja förbereda det som går.

Bra Miljöval: Reviderade miljömärkningskriterier för butiker

Bra Miljöval har publicerat reviderade kriterier för butiker. En butik märkt med Bra Miljöval bidrar med att fasa ut miljöskadliga kemikalier, dels genom butikens sortiment och dels genom att endast miljömärkta städkemikalier används i butiken, och med mindre påverkan på miljö och klimat bland annat genom att minska energianvändningen och mängden osorterat avfall.

KemI: Skifte på GD-posten

Regeringen har utsett Nina Cromnier, nuvarande generaldirektör för Kemikalieinspektionen, som ny generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten. Hon tillträder den 1 juni 2019. Regeringen har också utsett avdelningschefen för tillstånd och upplysning Agneta Westerberg som vikarierande generaldirektör för KemI från den 1 juni 2019 till dess att en ny generaldirektör tillträder.

ECHA: Public consultation om förslag till begränsning av mikroplaster

Den 20 mars öppnade ECHA för s.k. Public Consultation, där alla som önskar har möjlighet att kommentera ECHAs förslag till begränsning av mikroplaster - ‘Restricting the use of intentionally added microplastic particles in consumer or professional use products of any kind’. BPHRs europeiska branschorganisation AISE förbereder yttrande och från svensk sida har vi möjlighet att påverka.

KTF Utbildning: Afterwork-seminarium om mikroplast

KTF Utbildning arrangerar ett afterwork-seminarium den 23 april kl. 15-18, då KTF och IKEM tillsammans reder ut ECHA:s förslag till begränsning av mikroplaster. Syftet med seminariet är att informera KTF:s och IKEM:s branschmedlemmar om vad begränsningsförslaget kan innebära för medlemmarna samt lämna förslag till förhållningssätt.

Finansdepartementets föreslår höjd skatt på kemikalier i viss elektronik: BPHR hänvisar till BFS' yttrande

Regeringen föreslår i en promemoria höjda miljöskatter. Det gäller bl.a. höjd skatt på kemikalier i viss elektronik. Förslaget innebär i korthet att skatten på kemikalier i viss elektronik höjs till 11 kr/kg för “vitvaror” och 160 kr/kg för övrig elektronik. Det maximala skattebeloppet per vara höjs till 440 kr. Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 augusti 2019. I skälen till förslaget framgår att “Syftet med skatten är att minska tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö”. BPHRs systerorganisation BFS finns med som remissinstans och har den 6 mars lämnat sitt yttrande och avstyrker finansdepartementets förslag om höjd kemikalieskatt/elektronikskatt. BPHR har också lämnat yttrande där vi kort hänvisar till BFS’ yttrande.