Finansdepartementets remiss: Höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

Regeringen föreslår i en promemoria höjda miljöskatter. Det gäller fossila bränslen i kraftvärmeverk och gruvnäring, men också höjd skatt på kemikalier i viss elektronik. Förslaget innebär i korthet att skatten på kemikalier i viss elektronik höjs till 11 kr/kg för “vitvaror” och 160 kr/kg för övrig elektronik. Det maximala skattebeloppet per vara höjs till 440 kr. Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 augusti 2019. BPHRs systerorganisation BFS finns med som remissinstans med möjlighet att lämna synpunkter redan senast den 6 mars. Det står även andra fritt att lämna synpunkter. Meddela snarast kansliets Ulrika Flodberg om du anser att även BPHR ska lämna synpunkter.

Kemikaliefri tvätt i kallvatten ifrågasätts av forskare

Det svenska företaget Swatab säljer ett filtersystem för att tvätta kläder i kallt s.k. ultrarent vatten utan tvättmedel. Metoden har börjat tillämpas på ett antal fastighetstvättstugor i bl.a. Malmö, Göteborg och Norrköping samt på äldreboenden. Metoden ifrågasätts nu av forskare. Forskare ifrågasätter också Energimyndighetens beslut att ge bidrag till Swatab.

Upphandlingsmyndighetens remiss: Hållbarhetskriterier för kemisk-tekniska produkter

Det finns nu möjlighet att kommentera upphandlingsmyndighetens (UH-myndighetens) förslag till reviderade hållbarhetskriterier för kemisk-tekniska produkter. Remissen gäller två kriteriedokument för produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll - ett avseende kemiska produkter (t.ex. tvätt-, disk- och rengöringsmedel) och ett avseende kosmetiska produkter (t.ex. tvål och schampo). Desinfektionsmedel och andra biocider har lyfts ut ur kriterierna. Kommentarer ska lämnas till UH-myndigheten senast den 22 februari.

AISE: Status för UFI-koden på förpackningar till kemiska produkter

I det harmoniserade formatet för rapportering till Giftinformationscentraler introducerades parametern UFI, Unique Formula Identifier, en alfanumerisk kod som ska vara unik för alla formuleringar. UFI-kodens placering på förpackningen eller etiketten till kemiska produkter har diskuterats under lång tid, inom både industri och hos myndigheter. AISE har sammanställt status för diskussionerna om UFI-kodens placering.