KemI-utredning: Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter

Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen undersökt om det finns mikroplast i ytterligare kosmetiska produkter och andra kemiska produkter än de som omfattas av förbudet som börjar gälla för s.k. rinse-off-produkter den 1 juli i år. Syftet har varit att utreda om det behövs ett utökat förbud mot mikroplast i Sverige. Kemikalieinspektionen har redovisat utredningen i en rapport som har överlämnats till regeringen.

Finansdepartementet: Remiss om bekämpningsmedelsskatt - yttrande

Kansliet har lämnat synpunkter på finansdepartementets remiss av betänkandet 'Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel' (SOU 2017:102). Betänkandet är resultatet av utredningen om skatt på tungmetaller och andra hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatten. Vi tillstyrker utredningens förslag: Skatt på bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel tas bort. Om förslaget går igenom är det en stor framgång för IIH och kansliets övriga berörda branschföreningar i en fråga som vi arbetat med i över tio år.

Reach: Två ämnen begränsas i kosmetiska produkter

En ny begränsning av ämnena oktametylcyklotetrasiloxan (D4) och dekametylcyklopentasiloxan (D5) har införts. Ämnena förekommer i kosmetiska produkter och har miljöfarliga egenskaper, de ansamlas i levande organismer och är mycket svårnedbrytbara. Begränsningen börjar gälla den 1 februari 2020 och gäller produkter som sköljs av från kroppen.

KemI: Dags för den årliga redovisningen till produktregistret

Om du tillverkar eller för in anmälningspliktiga produkter ska du meddela detta till produktregistret. Du kan anmäla din verksamhet, registrera dina produkter och göra den årliga redovisningen av kvantiteter i Kemikalieinspektionens e-portal. Senast den 28 februari 2018 ska alla produktuppgifter för kalenderåret 2017 vara uppdaterade.

ECHA: Förslag om nya ämnen på tillståndslistan i Reach

Den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA föreslår att ytterligare sju svhc-ämnen (substances of very high concern) ska föras upp på tillståndslistan, bilaga XIV i Reach-förordningen. Ett av ämnena (1-methyl-2-pyrrolidone, förkortat NMP) har identifierats som ett ämne som används i vissa ytbehandlings- och rengöringsapplikationer som t.ex. polishborttagning, ugnsrengöring, grafitti removers och färgborttagning.

ECHA utreder restriktioner för mikroplast

Kommissionen har gett ECHA i uppdrag att utreda ett förslag till restriktion för avsiktligt tillsatta mikroplaster i diverse olika produkter. Restriktionen ska ske i enlighet med REACH bilaga XV. Förslaget omfattar både konsumentprodukter och produkter för yrkesmässig användning. Det kan röra sig om både kosmetiska produkter och kemiska produkter.

Kemikalieskatten 10 månader senare

Kemikalieskatten på elektronik trädde i kraft 1 april förra året. Under juli till november gav skatten ett extra tillskott till statskassan på 425 miljoner och prognosen för 2018 ligger på drygt två miljarder. Men många anser att skatten är ogenomtänkt och inte fyller sitt syfte. Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund kommenterar branschens kritik.