HUI Research: Kemikalieskatten når inte målen

Den 1 juli 2017 infördes den s.k. kemikalieskatten, en viktbaserad punktskatt på elektronikvaror som kan uppgå till 320 kr per produkt (exkl moms). ElektronikBranschen, Svensk Handel och EHL (vitvarubranschen) har låtit HUI Research utreda de ekonomiska konsekvenserna av kemikalieskatten på elektronikvaror. Resultatet pekar på att skatten driver försäljning och arbetstillfällen utomlands samtidigt som den skapar en administrativ börda för svenska företag. Under året som gått sedan skatten infördes har försäljningen av elektronikvaror i Sverige minskat samtidigt som svenskarnas köp i utlandet ökar.

Giftinformationscentralen: Inrapportering - produktkategorier

ECHA har tagit fram en vägledning till indelningen av produktkategorier för inrapportering till GIC enligt det EU-harmoniserade formatet. Produktkategorierna beskriver avsedd användning av produkten och ska anges för att bland annat kunna följa olycksstatistik. I ett första skede är det konsumentprodukter som ska rapporteras.

ECHA: Status för REACH-begränsning av mikroplaster

ECHA fortsätter utredningen om en REACH-begränsning av mikroplaster i kosmetiska och kemiska produkter och hur en sådan begränsning i så fall ska formuleras. De stora frågorna är bland annat definitionen för mikroplast och vilka socioekonomiska konsekvenser en eventuell begränsning skulle ge och vilka produktområden som ska vara i fokus.