KemI: Tillsyn av biocidprodukter

Tillsynsverksamheten på Kemikalieinspektionen är nu igång med tillsyn av bekämpningsmedelsföretag inom en viss geografisk region (Västra Götaland, Halland, Östra Götaland och Småland). KemI fokuserar på tillsyn av biocidprodukter som är undantagna kravet på godkännande. Alla företag inom området granskas och vissa väljs ut för tillsyn. Myndigheten utför kontroll av produkternas klassificering och märkning och att företagen följer de specifika märkningskrav som finns för biocidprodukter. Vidare kontrollerar man att leverantören av produkternas verksamma ämne finns på den s.k. artikel 95-listan.

KemI-remiss om produktregistret och PFAS i kemiska produkter: Kansliets yttrande

Kansliet avstyrker Kemikalieinspektionens remiss om rapportering av PFAS i produktregistret för kemiska produkter. Avstyrkandet motiveras med att det blir en oproportionerlig administrativ börda som inte ger någon miljövinst. Formuleringarna i förslaget till lagtext är svåra att förstå och hantera i verksamheterna. Förslaget går inte ihop med målet om regelförenkling och dessutom pågår det redan ett arbete på EU-nivå om restriktioner av PFAS.

Kommissionen: Rapport om implementeringen av unionsgodkännande

Enligt biocidproduktförordningen ska kommissionen avge en rapport om unionsgodkännanden till parlamentet och rådet i slutet av 2017. Rapporten har nyligen publicerats. Vid årsskiftet hade inget unionsgodkännande blivit klart, men rapporten ger en överblick över ansökningar som gjorts fram till oktober 2017 och presenterar några preliminära slutsatser.

Svenskt Näringslivs rapport: Greenwash? En analys av svenska miljöskatters effektivitet

Svenskt Näringsliv har gett Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet, i uppdrag att ta fram en rapport gällande styrmedel i miljöpolitiken med avseende på framförallt effektivitet. I uppdraget har det ingått att granska punktskatter som införts med miljöargument, t.ex. den s.k. kemikalieskatten.

Studiebesök på Coca Cola: BPHR bjöd in KemI

Ett studiebesök arrangerades för KemI på Coca Cola i Jordbro söder om Stockholm den 22 maj. Syftet med studiebesöket är att öka myndighetens kunskap om och förståelse för betydelsen av effektiva rengörings- och desinfektionsmedel i livsmedelsindustrin - detta inför kommande arbete på området desinfektion under biocidförordningen. Studiebesöket tilldrog sig stort intresse och från KemIs sida deltog drygt 40 personer.

Bra Miljöval: Kriterier för kosmetiska och kemiska produkter

Bra Miljöval har under våren publicerat kriterier för miljömärkning av kosmetiska produkter och kemiska produkter. Kriterierna gäller från den 1 mars 2018 och är från och med nu uppdelade i två olika dokument, ett för kosmetiska produkter och ett för kemiska produkter.

ECHA: CoRAP 2018-2020 med 108 ämnen (inklusive kosmetikaingredienser) uppdaterad

EU:s kemikaliemyndighet ECHA har uppdaterat Draft Community Rolling Action Plan (CoRAP)  för åren 2018-2020. Ämnena som adderas till CoRAP misstänks kunna innebära en risk för människans hälsa eller för miljön och är föremål för en kommande riskbedömning enligt REACH. Kosmetikbranschen har noterat att ett antal av dessa kan användas i kosmetiska produkter. 

Regeringen: Remiss om KemI:s rapport Mikroplaster i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter

Som väntat har Miljö- och energidepartementet sänt ut KemI:s rapport 2/18 om ”Mikroplaster i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter” på remiss. Svarstiden är fram till 13 augusti. Kansliet har hanterat frågan i relevanta kommittéer och arbetar på försommaren med ett remissyttrande, där förslag kommuniceras med branschföreningarnas tekniska kommittéer. För att kansliet ska ha en möjlighet att summera eventuella kommentarer från er medlemmar ber vi er att sända oss dessa senast måndag 6 augusti.

KemI: Rapport om tillsyn av kemiska produkter

KemI har publicerat en rapport från tillsynsprojektet 'Märkning av kemiska produkter i handeln – ett samverkansprojekt tillsammans med Sveriges kommuner'. Vissa yrkesbutiker har också granskats. Framför allt är det CLP-efterlevnad som granskats och KemI har konstaterat att det fortfarande finns produkter märkta enligt det gamla klassificerings- och märkningsregelverket, trots att alla kemiska produkter som finns i handeln sedan den 1 juni 2017 ska vara klassificerade, märkta och förpackade i enlighet med CLP-förordningen.

Kommissionen: Begränsning av metanol i spolarvätska

Kommissionen har publicerat beslut om en begränsning av metanol i spolarvätska. Begränsningen innebär att en spolarvätska maximalt får innehålla 0,6 vikt-% metanol om den ska säljas till allmänheten. Begränsningen träder ikraft den 9 maj 2019 och gäller produkter som sätts på marknaden från och med detta datum.

KemI: Seminarium om datakrav i ansökningar för biocidprodukter

Kemikalieinspektionen planerar att hålla ett heldagsseminarium om datakraven i ansökan om godkännande av biocidprodukter den 18 september 2018. Under seminariet går man igenom kraven inom kemi, hälsa, miljö och effektivitet. Seminariet riktar sig till företag som kommer att behöva ansöka om godkännande av en biocidprodukt.

Konserveringsmedel MBIT: Krav på märkning av kemiska produkter från 1 juli 2018

Kansliet påminner om beslutet om godkännande av konserveringsmedlet MBIT, CAS nr 2527-66-4, för användning som konserveringsmedel i kemiska produkter. Godkännandet gäller från den 1 juli 2018, men innebär samtidigt krav på märkning av behandlade varor, t.ex. tvätt- och rengöringsmedel.

AISE: Vägledning till förordningen om tvätt- och rengöringsmedel

AISE har uppdaterat sin vägledning till förordningen om tvätt- och rengöringsmedel. I den senaste versionen har man förtydligat att fullständigt innehåll i konsumentprodukter ska anges på en hemsida som ska vara lätt tillgänglig för konsumenter. När det gäller konsumentprodukter ska den hemsida som konsumenter ska vända sig till anges på förpackningen. Det här kravet gäller inte produkter för yrkesmässig användning.