KemI-utredning: Plastpartiklar i kosmetika och andra kemiska produkter - kansliets synpunkter

Kemikalieinspektionen arbetar med ett regeringsuppdrag angående plastpartiklar i tvätt- och rengöringsmedel och i leave-on-kosmetik, som ska rapporteras den 15 december 2017. Uppdraget har koppling till tidigare utredning om mikroplaster i rinse-off-kosmetik. Kansliet har deltagit i dialogmöten med KemI, senast ett möte i mitten av oktober med fokus på tvätt- och rengöringsmedel. Flera representanter för både KoHF och IIH deltog i mötet. Ett underlag för samråd har distribuerats i ett sent skede och kansliet har fått kort tid på sig att ge skriftliga kommentarer som komplement till de synpunkter som framförts på möte.

Kansliets yttrande till aktuellt underlag i KemI-utredningen kan hämtas här >>

En remiss från energi- och miljödepartementet väntas så småningom.