Finansdepartementet: Bekämpningsmedelsskatteutredningen publicerad

Utredningen om skatt på tungmetaller och andra hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatten (SOU 2017:102) har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att analysera behovet av beskattning för att minska spridningen av kadmium och andra hälso- och miljöfarliga ämnen och tungmetaller i miljön i syfte att nå miljömålen.

Utredningen föreslår två nya skattelagar:

  • lag om skatt på kadmium i vissa produkter
  • lag om skatt på kemiska växtskyddsmedel.

Utredningen föreslår också att nuvarande lag om skatt på bekämpningsmedel tas bort. Det innebär att de oklarheter i omfattningen av nuvarande lag från 1984 försvinner. Utredningen skriver: "Sammanfattningsvis bedömer utredningen att skatten på biocider i sin nuvarande form inte är ett effektivt styrmedel och bör tas bort".

Att tolkningen av lagen är ett problem har IIH m.fl. branschorganisationer påtalat för finansdepartementet i många år. Utredningen väntas gå ut på remiss från departementet och om förslaget om biocider går igenom, innebär det en viktig seger för IIH.

Utredningen finns på finansdepartementets webbplats.