KemI-remiss: Förslag till ändringar i föreskrifter om bekämpningsmedel

Förslaget gäller ändring i KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel. I huvudsak är det fråga om regeltekniska ändringar av de bestämmelser i KIFS 2008:3 som hänvisar till eller baseras på andra rättsakter som har ändrats. Förslaget gäller också korrigeringar av bestämmelser som är felaktiga.

Remissyttrande ska vara KemI tillhanda redan den 1 september.

Läs mer på KemIs webbplats >>