Miljö- och energidepartementet: Remiss om triklosan och andra konserveringsmedel i kosmetiska produkter

Miljö- och energidepartementet har skickat ut på remiss Kemikalieinspektionens rapport från ett regeringsuppdrag - Triklosan och andra konserveringsmedel i kosmetiska produkter. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian.

Kansliet behöver synpunkter den 20 oktober för ett sammanställa remissyttrande.

Rapporten kan hämtas från regeringens webbplats >>