Bekämpningsmedelsskatteutredningen: Kansliets svar på frågor

Utredningen om skatt på tungmetaller m.m., där också utredningen om bekämpningsmedelsskatten ingår, har ställt några frågor som en uppföljning av senaste referensgruppsmöte för biocidbranschen. Utredningen jobbar f.n. brett när det gäller biocidprodukter och prövar olika hypoteser och argument för och emot en skatt. Därmed inte sagt att det kommer att föreslås en skatt. Utredningen funderar bl.a. i banor kring att med en skatt påskynda utvecklingen bort från ämnen som pekas ut som substitutionsämnen och konsekvenser av ett eventuellt sådant förslag.

Kansliet har svarat på de nu aktuella frågorna och svaren kan läsas här >>

Inget ytterligare referensgruppsmöte är inplanerat, men utredningen väntas komma med en ny skriftlig konsultationsrunda i slutet av augusti med kort tid för svar.