KemI: Ändrade regler om tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter

De svenska regler som innebär att du behöver ha tillstånd för att yrkesmässigt överlåta och privat hantera särskilt farliga kemiska produkter har ändrats från den 1 juni i år. Ändringarna handlar om vilka faroklasser som ska omfattas av begreppet särskilt farliga kemiska produkter och vilka produkter som ska vara undantagna från reglerna.

Om du yrkesmässigt överlåter produkter i faroklassen Frätande på huden i farokategori 1 A behöver du inte längre ha tillstånd. Däremot finns det fortfarande krav på tillstånd för privat hantering av sådana produkter.

Produkter som är klassificerade i faroklassen Specifik organtoxicitet – upprepad exponering (STOT RE 1) betraktas inte längre som särskilt farliga kemiska produkter och omfattas därför inte längre av tillståndsreglerna.

Ändringarna ser kansliet som en framgång efter många års arbete för att få departement och myndighet att förenkla regelverket.

Läs mer på KemIs webbplats >>

Ändringsföreskriften finns här >>