Gemensamma EU-regler för vilka uppgifter som tillverkare och importörer ska lämna till Giftinformationscentralen

Du som importerar eller tillverkar kemiska blandningar ska lämna uppgifter till Giftinformationscentralen. Nu finns gemensamma regler för hela EU om vilka uppgifter som ska lämnas och i vilket format. Reglerna gäller för sådana blandningar som innebär hälsofara eller fysikalisk fara, som till exempel brandfarlighet. Giftinformationscentralen behöver informationen för att kunna informera allmänheten, läkare och annan sjukvårdspersonal om risker, symtom och behandling vid akut förgiftning eller andra olyckstillbud.

Läs mer på KemIs webbplats >>