Farligt avfall: Ändringsförordning med kriterier för miljöfara

Trots att avfallsförordningen 2008/98/EG trädde i kraft 1 januari 2016 är det en punkt som inte varit fastställd, nämligen detaljer kring hur avfall ska klassificeras utifrån sina miljöfarliga egenskaper (HP14). Den 8 juni publicerades en ändringsförordning 2017/997. Reglerna innebär att avfall ska klassas utifrån procentuell andel av ämnen som är klassade miljöfarliga där det finns hänvisning i avfallskatalogen till innehåll av farliga ämnen. Förordningen ska tillämpas fr.o.m. den 5 juli 2018.

Beroende på H-fras gäller olika koncentrationsgränser, från 0,25% för ämnen som är klassade H410 (kronisk akvatisk kat 1) till 25% för ämnen som är klassade exempelvis H412 eller H400 (kronisk akvatisk kat 3 eller akut akvatisk kat 1).

Länk till förordningstexten >>