Palmolja: Inbjudan till revisions-förmöte av RSPOs certifieringsstandard

Certifieringsorganisationen för palmolja, Roundtable on Sustainable Palm Oil, kommer under året att revidera sin certifieringsstandard (“Principles & Criteria 2013”) för att göra den effektivare och bättre att hantera både miljö- och klimathot och sociala utmaningar.

Inför den formella processen, som tar sin början i slutet av oktober, organiserar RSPO fyra för-möten i Europa med syftet att få inspel på om man är på rätt väg med det första förslag med förbättringar som man jobbat fram. Ett av för-mötena är i Stockholm (de andra är i Berlin, Bryssel och Paris).

Till det mötet bjuder RSPO in alla som på ett eller annat sätt är berörda av palmoljeanvändning. Det kan röra sig om företag som använder palmolja som ingrediens i sina produkter eller som funderar på att göra det. Det kan röra sig om organisationer eller forskare som kommit i kontakt med palmoljeodling genom något av sina fokusområden.

Mötet har två agendapunkter:

  • RSPO kommer att redogöra för resultaten av det pågående utvecklingsarbetet när det gäller hållbart odlad palmolja.
  • Konsultfirman ”Proforest” kommer att presentera första versionen av en reviderad standard samt be om synpunkter på den.

Mötet äger rum i Stockholm Environment Institutes lokaler på Linnégatan kl. 14-17 den 19 oktober. Språk: ENGELSKA.

Verkar det intressant? Kontakta RSPOs ”förlängda arm i Norden”, Anders Carne, tel: 070 555 0890, e-post: anders@carne.se