KemI-remiss om bekämpningsmedel: KTF-yttrande

KemI har föreslagit vissa uppdateringar av föreskriften om bekämpningsmedel, KIFS 2008:3. Föreskriften berör biocidprodukter i branschen, som t.ex. desinfekterande produkter.

Remissen innebar inte några förändringar i gällande regelverk utan var till stor del rättelser och uppdateringar av referenser i lagstiftningen. Kansliet påpekade att det är viktigt att regelverket skrivs på ett sätt så att det går att förstå samt att det är viktigt med rimliga övergångstider när ett godkännande för en biocidprodukt upphör.

Läs remissvaret