Finansdepartementet: Remiss om bekämpningsmedelsskatten

Betänkande av Utredningen om skatt på tungmetaller och andra hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatten (SOU 2017:102) har sänts ut på remiss från Finansdepartementet.

Under utredningens gång har IIH varit engagerad och fört in fakta och synpunkter. Vi har i ett slutskede gett vårt fulla stöd till utredningens uppfattning: "Utredningen föreslår att beskattningen på bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel tas bort".

IIH har sedan mer än tio år tillbaka - i skrivelser och genom uppvaktning hos departementet - påtalat behovet av en översyn av skatten (lagen infördes 1984), eftersom biocidprodukter numera ingår under "paraplyet" bekämpningsmedel. Så här långt har IIH uppnått ett viktigt mål. Om förslaget går igenom besparas medlemsföretagen miljonbelopp - ett hot som hängt över branschen under alla år som det varit oklart för såväl Skattemyndigheten som företag hur lagen skulle tolkas.

Remissyttrande ska lämnas senast den 28 mars. Remissen kan hämtas från regeringens webbplats.