ECHA utreder restriktioner för mikroplast

Kommissionen har gett ECHA i uppdrag att utreda och föreslå en restriktion för mikroplaster i enlighet med REACH bilaga XV. Förslaget omfattar avsiktligt tillsatta mikroplaster i produkter för både konsumentbruk och yrkesmässig användning. I uppdraget specificeras att mikroplaster är syntetiska, vattenolösliga plastpartiklar med storleken mindre än 5 mm i någon dimension.

Många olika produktgrupper kan komma att omfattas, man specificerar att det berör produkter för personlig hygien, tvätt- och rengöringsmedel, färg etc.

Uppdraget är en del i den europeiska plaststrategin och kommer att löpa under ca 1 år. Väntad slutrapportering i januari 2019.

Läs mer om uppdraget på ECHAs hemsida.

Kommissionens brev till ECHA.