MSB: Ny föreskrift om aerosoler publicerad

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har publicerat en ny föreskrift för aerosoler, MSBFS 2018:1. Den nya föreskriften tillåter ett högre tryck för aerosoler som inte klassas som brandfarliga. Anledningen till förändringen är att man vill ge större möjlighet för tillverkare att använda drivgaser som inte är brandfarliga.

Föreskriften träder ikraft den 1 mars 2018. Motsvarande ändringar har införts i EUs aerosoldirektiv.

Läs mer på MSBs hemsida.