Regler om nationellt förbud mot mikroplaster i kosmetiska produkter som sköljs av har publicerats

Regeringen har nu publicerat regler om nationellt förbud mot mikroplaster i kosmetiska produkter som sköljs (s.k. rinse off-produkter). Detta genom ändringen SFS 2018:55 till förordningen 1998:944.

Notera att detta förbud alltså endast gäller rinse off-produkter, ej s.k. leave onprodukter.

Här nedanför förklaras villkoren i de nya reglerna. Det bör också förtydligas att samtliga i 2018:55 ställda villkor om plastpartiklar måste uppfyllas för att en sådan kosmetisk produkt ska anses vara förbjuden.

Genomförande: viktiga datum

  1. Marknadsföra: Det är fr.o.m. den 1 juli, 2018 förbjudet att marknadsföra kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas av eller spottas ut efter att de används på hud, hår, slemhinnor eller tänder och som innehåller plastpartiklar (enligt de definitioner som redovisas i 2018:55) som har tillsatts för att ha en rengörande, skrubbande eller polerande effekt.
  2. Tillhandahålla: Kvarvarande lager av kosmetiska produkter som lagligen har tillhandahållits på marknaden före den 1 juli 2018 får fortsätta att tillhandahållas på marknaden till utgången av december 2018. Detta gäller alltså försäljning från till exempel återförsäljare.

Plastpartiklar förbjuds. Vad är plast?

Plast är enligt 2018:55 polymer, i den mening som de avses i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach-förordningen), d.v.s.:

  • Polymer: ett ämne bestående av molekyler som är uppbyggda av en sekvens av en eller flera typer av monomerenheter. Molekylerna ska vara fördelade över en rad molekylvikter, där skillnaden i molekylvikt främst kan hänföras till skillnader i antalet monomerenheter (läs 1907/2006 för fullständig definition).
  • Se undantaget från förbudet nedan.

Funktioner som omfattas av förbudet

Plastpartiklar, enligt definitionen, är förbjudna om de har följande effekt: rengörande, skrubbande eller polerande. Här är det alltså inte produkten som avses utan att plastpartiklarna i sig som har dessa funktioner.

Storlekar som omfattas av förbudet

Storlekar som omfattas av förbudet är sådana plastpartiklar som är mindre än fem millimeter i någon dimension.

Fysikaliska egenskaper som omfattas av förbudet

Förbjudna är plastpartiklar som är olösliga i vatten.

Undantag från förbudet

Förbudet gäller inte kosmetiska produkter som innehåller plastpartiklar som enbart består av naturligt förekommande polymerer.

Övrigt: Möjlighet till dispens och ytterligare undantag

Ansvarig myndighet, Kemikalieinspektionen, får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från förbudet. Detta skulle gälla plastpartiklar som tillverkas med naturligt förekommande polymerer som råvara och som snabbt bryts ner till monomerer i akvatiska miljöer och som inte innebär någon risk för skada på vattenlevande organismer.

Kansliets notering: Detta kräver då en aktiv handling visavi myndigheten, och inkluderar säkerhetsdata att bilägga till en sådan anmälan. 

Övrigt: Införsel till Sverige

Dispens ska ges för kosmetiska produkter som är lagligen saluförda enligt regelverk i andra medlemsstater inom Europeiska unionen eller Turkiet eller lagligen tillverkade i ett land som har undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om en likvärdig skyddsnivå uppnås genom dessa regelverk

Kansliets notering: Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet och den som avgör om dispens ska ges samt den som definierar betydelsen av ordet "likvärdig" i det aktuella fallet.

Övrigt: Kommunikation med övriga EU och internationella marknader

IIHs syster organisation KoHF (Kosmetik- och hygienföretagen) har informerat industriorganisationer inom EU och USA om de kommande reglerna.

Om mikroplaster i kosmetiska produkter som lämnas kvar på kroppen

Det aktuella förbudet gäller s.k. rinse off-produkter och berör INTE s.k. leave on-produkter. Kemikalieinspektionen utreder f.n. en eventuell reglering även av leave on-produkter. Kansliets är engagerat i utredningen, som ska rapporteras till regeringen i slutet av mars. En eventuell remiss kan väntas under senvåren.