Finansdepartementet: Remiss om bekämpningsmedelsskatt - yttrande

Kansliet har lämnat synpunkter på finansdepartementets remiss av betänkandet 'Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel' (SOU 2017:102). Betänkandet är resultatet av utredningen om skatt på tungmetaller och andra hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatten. Vi tillstyrker utredningens förslag: Skatt på bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel tas bort. Om förslaget går igenom är det en stor framgång för IIH och kansliets övriga berörda branschföreningar i en fråga som vi arbetat med i över tio år.

Av betänkandets sammanfattning framgår att utredningen föreslår att nuvarande lag (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel (LSB) tas bort. Det förslaget stöder vi alltså till fullo och har i många år påtalat problem med den nuvarande lagen:

  • Tolkningssvårigheter när det gäller LSB innebär en oacceptabel rättsosäkerhet.
  • LSB hotar användning av produkter som är viktiga för en rad samhällsfunktioner och motverkar därmed sitt syfte att främja hälsa och miljö.
  • Övrig lagstiftning har genomgått betydande utveckling sedan 1984 och fångar idag effektivt upp miljö- och hälsoproblematiken kring bekämpningsmedel.

Beträffande förslag på skatt på växtskyddsmedel hänvisar vi till yttrande från kansliets branschorganisation Svenskt Växtskydd, som vi stöder.

Kansliets remissyttrande finns här.