KemI: Remiss angående rapportering av PFAS till produktregistret

KemI planerar att utöka produktregistret gällande inrapportering av ämnen som faller in under begreppet PFAS. Första inrapporteringen kommer - om remissförslaget går igenom - att göras i februari 2020.

En kartläggning som Kemikalieinspektionen genomfört visar att det råder en stor kunskapsbrist om var och hur högfluorerade ämnen (PFAS) används på den svenska marknaden och i vilka volymer. Krav på inrapportering till produktregistret som även omfattar PFAS som idag inte behöver registreras skulle ge ökad kunskap om hur den sammantagna användningen av PFAS ser ut i Sverige.

För ett par år sedan började KemI diskutera idén och kansliet framförde redan då synpunkten att vi ställer oss ytterst tveksamma till att detta är ett lämpligt sätt för myndigheten att skaffa sig mer kunskap om utvecklingen på området.

Remissförslaget kan hämtas från KemIs webbplats. Som underlag för kansliets remissyttrande vill vi ha era synpunkter senast den 1 juni.