Finansdepartementet: Bekämpningsmedelsskatten - aktuella läget

I slutet av mars lämnade KTF-kansliet yttrande över finansdepartementets förslag beträffande bl.a. bekämpningsmedelsskatt. Vi har därefter varit kontakt med departementets rättssakkunniga på enheten för mervärdesskatt och punktskatter. Det besked vi får när det gäller ärendegången är att det är under beredning. Något uttalande från regeringen i frågan finns ännu inte och det är därför oklart vad som kommer att ske.

Se mer om remissen i inlägg här i nyhetsrullen den 6 april.