CLP: Biocidämnet OIT föreslås få ny harmoniserad klassificering

Den aktiva substansen OIT, Octhilinone 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (CAS 26530-20-1), som bland annat används som konserveringsmedel, föreslås få en ny harmoniserad klassificering inom CLP:

Acute Tox. 3, H301,
Acute Tox. 3, H311,
Acute Tox. 2, H330,
Skin Corr. 1B, H314,
Eye Dam. 1, H318,
Skin Sens. 1A, H317,
Aquatic Acute 1, H400,
Aquatic Acute 1, M-factor=100,
Aquatic Chronic 1, H410,
Aquatic Chronic 1, M-factor=10
Skin Sens. 1A, H317; C ≥ 0.005 %

Förslaget har varit på samråd under våren.

Mer information finns på ECHAs hemsida