EU-kommissionen: Vetenskapliga kriterier för hormonstörande ämnen i växtskyddsmedel

Europakommissionen har antagit vetenskapliga kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen i växtskyddsmedel. Kriterierna för hormonstörande ämnen som är växtskyddsmedel blir tillämpliga den 10 november 2018. Mycket snarlika kriterier för biocidprodukter kommer att vara tillämpliga den 7 juni 2018. 

Kriterierna är inte direkt applicerbara för till exempel kosmetiska eller kemiska produkter (se dock biocider), men är intressanta att beakta vid Europakommissionens vidare arbete.

Kansliet frågar sig om de fastslagna kriterierna för hormonstörande ämnen egentligen adderar någon toxikologisk aspekt som inte kemikalieklassificering och krav på säkerhetsvärdering redan idag fångar upp.

Kriterier för växtskyddsmedel förtydligar dock:

1. Det hormonstörande ämnet orsakar skadliga effekter i en intakt organism eller i dess avkomma, d.v.s. förändringar av en organisms, ett systems eller en (under)populations morfologi, fysiologi, tillväxt, utveckling, reproduktion eller livscykel, vilket leder till nedsatt funktionsförmåga, nedsatt kapacitet att kompensera för ytterligare stress eller ökad mottaglighet för annan påverkan.

2. Det hormonstörande ämnet har ett endokrint verkningssätt, d.v.s. det förändrar det endokrina systemets funktion.

3. Den skadliga effekten är en följd av det endokrina verkningssättet.

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) och livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) fastställer nu teknisk vägledning för implementering av kriterier för både biocider och växtskyddsmedel. Dessa finns tillgängliga från juni 2018 (se nedan i nyhetsrullen). 

 Läs mer om området hormonstörande ämnen på Europakommissionens webbplats.