Konserveringsmedel MBIT: Krav på märkning av kemiska produkter från 1 juli 2018

Kansliet påminner om beslutet om godkännande av konserveringsmedlet MBIT (2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on), CAS nr 2527-66-4, för användning som konserveringsmedel, PT 6, i kemiska produkter. Beslutet finns i kommissionens genomförandeförordning (EU 2017/2327) om godkännande av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 6.

Godkännandet gäller från den 1 juli 2018, men innebär samtidigt krav på märkning av behandlade varor. Det innebär att kemiska produkter, t.ex. tvätt- och rengöringsmedel, som innehåller MBIT som konserveringsmedel ska märkas med information om detta. Kraven ställs på de produkter som sätts på marknaden från och med den 1 juli 2018.

Det officiella beslutet för MBIT kan hämtas här.