REACH: Krav gällande nanomaterial

EU:s medlemsländer har röstat ja till att införa informationskrav om nanomaterial i REACH. EU-kommissionen har därmed fått stöd för sitt förslag om att revidera de nio bilagorna i Reach-förordningen för att införa specifika bestämmelser om nanomaterial.

Förslaget innehåller en definition av nanomaterial och även hur de olika bilagorna ska anpassas. Omfattningen är alla avsiktligt tillverkade nanomaterial oavsett när de kommit ut på marknaden. Information om nanomaterialets förmåga att tas upp i kroppen och ekotoxikologiska egenskaper kommer att krävas.

Förslaget till ändringsförordning med de reviderade bilagorna kommer att granskas av Europaparlamentet och rådet innan det kan antas av EU-kommissionen. De nya bestämmelserna ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Läs mer på Kemikalieinspektionens hemsida.