KemI-remiss om produktregistret och PFAS i kemiska produkter: Kansliets yttrande

Kansliet har besvarat Kemikalieinspektionens remiss om rapportering av PFAS i produktregistret. Kemikalieinspektionen föreslår att produktregistret ska kompletteras med en extra inrapportering av PFAS som ingår i kemiska produkter. Första rapporteringsomgång ska enligt förslaget vara i februari 2020. Produktregistret och dessa förslag till ändringar gäller enbart för kemiska produkter och inte för kosmetiska produkter.

Kansliet har avstyrkt förslaget i remissvaret. Avstyrkandet motiveras med att det blir en oproportionerlig administrativ börda som inte ger någon miljövinst. Formuleringarna i förslaget till lagtext är svåra att förstå och hantera i verksamheterna. Förslaget går inte ihop med målet om regelförenkling och dessutom pågår det redan ett arbete på EU-nivå om restriktioner av PFAS.

Även branschföreningen IKEM och Näringslivets regelnämnd (NNR) avstyrker förslaget.

Läs remissvaret här