OECD-test nr 438: Reviderad för klassificering av tvätt- och rengöringsmedel

Vår europeiska branschorganisation AISE startade 2010 ett "in vitro eye irritation programme", vilket ledde fram till en robust in vitro testmetod. Sedan 2014 har AISE, med stöd av Nederländerna, arbetat med att få metoden officiellt antagen som en reviderad OECD Test Guideline. Nu har arbetet gett positivt resultat i och med att OECD officiellt publicerat en reviderad version av Test Guideline No. 438, som kan användas för att klassificera t.ex. tvätt- och rengöringsmedel som "orsakar allvarliga ögonskador". AISE hoppas att denna milstolpe bidrar till ytterligare acceptans av in vitro data vid klassificering och märkning av tvätt- och rengöringsprodukter.

Läs mer på AISEs webbplats.