REACH: Tio nya SVHC-ämnen

ECHA har den 27 juni lagt till ytterligare 10 ämnen på den s.k. kandidatlistan över särskilt farliga ämnen - Substances of Very High Concern (SVHC):

  • Siloxanerna D4, D5 och D6 - används i fogmassor, färg, rengöringsmedel, polish och vaxer och är byggstenar i silikonpolymerer. De tas upp på listan för att de är miljöfarliga och svårnedbrytbara.
  • Dinatrium oktaborat är reproduktionstoxiskt och används i bland annat rengöringsprodukter.
  • Hydrogenerad terfenyl, etylendiamin, DCHP är exempel på ämnen som kan vara relevanta för användning inom färg, fog och lim-industrin.

En listning på kandidatlistan innebär att det råder informationskrav för tillverkare och distributörer av varor när ämnet finns i en vara i en koncentration som överskrider 0,1%. För tillverkare av kemiska blandningar innebär det att ämnena ska anges i säkerhetsdatabladet. 

Ämnen på kandidatlistan kan bli föremål för åtgärder i tillstånds- eller begränsningsprocessen i Reach.

Information om de tio nya SVHC-ämnena

Information från ECHA om vad som gäller för ämnen på kandidatlistan

Mer om den aktuella nyheten finns att läsa på KemIs webbplats