ECHA: Status för REACH-begränsning av mikroplaster

ECHA fortsätter utredningen om en REACH-begränsning av mikroplaster i kosmetiska och kemiska produkter och hur en sådan begränsning i så fall ska formuleras. De stora frågorna är bland annat definitionen för mikroplast och vilka socioekonomiska konsekvenser en eventuell begränsning skulle ge och vilka produktområden som ska vara i fokus. Uppdraget från Kommissionen kom i januari 2018 och ska avslutas i januari 2019.

Under sommaren publicerade ECHA ett dokument som förklarar vissa aspekter kring definitionen: “Note on substance identification and the potential scope of a restriction on uses of ‘microplastics’”. Dokumentet kommer att gås igenom i detalj av branschorganisationerna AISE och Cosmetics Europe. Det framgår att ECHA fortfarande ser bredare på begreppet mikroplast än att det endast skulle omfatta fasta plastpartiklar. ECHA inkluderar både semisolids och polymerer generellt i diskussionen.

De socioekonomiska studier som har genomförts av AISE och Cosmetics Europe under våren och sommaren har publicerats. De visar på stora konsekvenser för branscherna om ECHA skulle införa en restriktion för mikroplaster med den breda definition som de arbetar med för tillfället.

Sammanfattningen av AISEs socioekonomiska studie.

Diskussionerna mellan våra europeiska branschföreningar, Kommissionen och ECHA om omfattningen och definitionen kommer att fortsätta under hösten. En viktig målsättning är att definitionen ska exkludera lösliga polymerer. Från kansliets sida kommer vi att fortsätta kontakterna med de svenska myndigheterna och kan t.ex. delge viktiga ståndpunkter inför möten eller omröstningar på EU-nivå.