Kommissionen: CLP-klassificering av titandioxid

EU-Kommissionen har gått vidare med att föreslå klassificering av titandioxid i pulverform som cancerframkallande kategori 2. Flytande kemiska blandningar som innehåller mer än 1 % titandioxidpartiklar ska enligt förslaget märkas med frasen ”Warning! Dangerous droplets may be formed when sprayed. See information supplied by the manufacturer. Comply with the safety instructions.”

I definitionen är det också inkluderat att titandioxidpartiklarna ska vara mindre än 10 mikrometer (respirabel storlek) för att bli klassade. Jämfört med Kommissionens tidigare förslag är detta en liten förbättring. I tidigare förslag stod det ”partiklar som innehåller titandioxid”.

Förslaget kommer att genomgå omröstning i Reach-kommittén den 14-15 februari 2019.

Förslag till ändringsförordning

Förslag till bilaga till ändringsförordning (som inkluderar de nya klassificeringarna)

Beträffande kosmetiska produkter gäller att riskhantering om titandioxid (nano) redan är antagen i regelverket om kosmetiska produkter genom villkoret:

Ej för användningar som kan leda till exponering av slutanvändarens lungor genom inandning