Reach: Regel om D4 och D5 i kosmetiska produkter träder ikraft

Fr.o.m. den 1 februari 2020 får kosmetiska produkter som innehåller 0,1 viktprocent eller mer av ämnena oktametylcyklotetrasiloxan (D4) och dekametylcyklopentasiloxan (D5) inte längre släppas ut på marknaden. Det gäller kosmetiska produkter som man sköljer av kroppen, s.k. wash off. Regeln finns i post 70, bilaga XVII till Reach-förordningen.

Läs mer på KemIs webbplats