ECHA ska rekommendera hygieniska gränsvärden

ECHA och Kommissionen har kommit överens om framtida arbete kring rekommendationer för hygieniska gränsvärden. Det blir ECHA som ska ta fram rekommendationer för hygieniska gränsvärden som ska gälla för EU-länderna. Kommissionen och ECHA har slutit ett avtal om att ECHA ska se över 4-5 hygieniska gränsvärden per år från och med år 2020. Tidigare har detta arbete gjorts av Kommissionens vetenskapliga kommitté SCOEL.

Ett pilotprojekt pågick under 2017/2018 vilket bedömdes lyckat. Man anser att ECHA har den kompetens som krävs för att kunna ge rekommendationer för hygieniska gränsvärden. Arbetssättet ska också föra REACH och arbetsmiljölagstiftningen närmare varandra. Det blir ECHAs kommitté RAC (Risk Assessment Committee) som ska ta fram rekommendationerna. Besluten kommer dock att fattas av Kommissionen.

Läs mer på ECHAs hemsida.