UH-myndigheten: Kriterier för kemisk-tekniska produkter - BPHRs remissyttrande

BPHR har lämnat synpunkter på Upphandlingsmyndighetens förslag till reviderade hållbarhetskriterier för kemisk-tekniska produkter. Kriterierna är uppdelade i ett dokument för kemiska produkter och ett för kosmetiska produkter. BPHRs yttrande gäller båda dokumenten.

BPHRs kritik mot de föreslagna kriterierna gäller inte minst anbudsgivarnas administration. Vi menar att kriterierna och beviskraven är så komplexa att administrationen riskerar att bli ohållbar. Beviskraven behöver därför rationaliseras. Så är t.ex. kriteriedokumentens hänvisningar till miljömärkningslicenser som bevis inte så enkel som man kan tro. Det riskerar snarare att bli otroligt snårigt, då upphandlingar och miljömärkningslicenser inte löper parallellt och dessutom kräver - eller tillåter - helt olika administrativ hantering av bakgrundsdata, t.ex. från råvaruleverantörer.

BPHRs yttrande finns här