Finansdepartementets föreslår höjd skatt på kemikalier i viss elektronik: BPHR hänvisar till BFS' yttrande

Regeringen föreslår i en promemoria höjda miljöskatter. Det gäller bl.a. höjd skatt på kemikalier i viss elektronik. Förslaget innebär i korthet att skatten på kemikalier i viss elektronik höjs till 11 kr/kg för “vitvaror” och 160 kr/kg för övrig elektronik. Det maximala skattebeloppet per vara höjs till 440 kr. Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 augusti 2019. I skälen till förslaget framgår att “Syftet med skatten är att minska tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö”.

BPHRs systerorganisation BFS finns med som remissinstans och har den 6 mars lämnat sitt yttrande och avstyrker finansdepartementets förslag om höjd kemikalieskatt/elektronikskatt. BPHR har också lämnat yttrande där vi kort hänvisar till BFS’ yttrande. På samma sätt som inom BFS är det endast några få BPHR-företag och någon enstaka produkttyp på området professionella produkter som drabbas av skatten, trots att det inte varit lagstiftarnas avsikt. Vi konstaterar att skatt på professionella städmaskiner inte leder till att tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö minskar.

Från BFS’ och BPHRs sida stöder vi dock en utveckling där farliga flamskyddsmedel ersätts med mindre farliga. Det arbetet sker genom företagens substitutionsarbete och genom gällande EU-lagstiftning, främst Reach-förordningen och RoHS-direktivet.

BFS’ remissyttrande kan läsas här

Här finns BPHRs yttrande som hänvisar till BFS’ yttrande

Här finns alla inlämnade remissyttranden. I listan syns inte BPHRs yttrande, eftersom departementet endast offentliggör yttranden från dem som fanns med i dep:ets lista över remissinstanser. BPHRs yttrande tas dock emot på samma sätt som övriga remissyttranden.

Promemorian finns på Finansdepartementets webbplats