Regeringen: Kemikalieskatten höjs

Regeringen har idag den 10 april presenterat sin vårändringsbudget för riksdagen. Där föreslås höjda miljöskatter för att finansiera andra satsningar. Bland dessa miljöskatter ligger förslaget om höjning av den s.k. kemikalieskatten (d.v.s. skatt på elektriska och elektroniska produkter), trots att berörda remissinstanser i den nyligen genomförda remissomgången “sågar” förslaget.

Enligt regeringen är det för att öka kemikalieskattens styreffekt och ytterligare driva utvecklingen mot en giftfri hemmiljö som det föreslås att skattenivåerna höjs. Den föreslagna höjningen innebär en skatt på 11 kronor per kilo för vitvaror och 160 kronor per kilo för övrig elektronik, dock maximalt 440 kronor per vara. För varor som innehåller mindre hälsofarliga kemikalier finns som tidigare möjlighet att göra avdrag med 50 eller 90 procent av skatten.

Enligt regeringen beräknas intäkterna från kemikalieskatten öka med 540 MSEK år 2020.

Kemikalieskatten höjs alltså med största sannolikhet trots att remissinstanserna är kritiska. Enligt information från finansdepartementet har ansvariga politiker fått en “dragning” där remissinstansernas synpunkter presenterats, men de väljer ändå att hålla fast vid sitt förslag. Remissinstansernas synpunkter och regeringens “svar” på synpunkterna liksom konsekvensbedömningar kan läsas i vårändringspropositionen. Regeringen håller fast vid förslaget att den höjda kemikalieskatten ska träda ikraft den 1 augusti 2019, detta trots att till och med skatteverket anser att ikraftträdandet bör ske senare under hösten.

Kemikalieskatten ligger nu inbakad i hela vårbudgetpropositionen, vilket innebär att den mest troligt kommer att “klubbas igenom” i riksdagen lite senare i vår. Regeringspartierna (s) och (mp) har i och med januariöverenskommelsen förankrat förslaget hos stödpartierna (c) och (l) och (v) bedöms också rösta för budgeten. Det är inte troligt att just kemikalieskatten “bryts ut” ur totala budgeten, eftersom man nuförtiden med minoritetsregeringar vanligtvis lägger fram hela budgeten som ett “paket” där intäkter och utgifter ska hålla ihop i en samlad politik.

Dock ska nu riksdagen bearbeta budgetpropositionen i sina utskott innan man ska rösta om budgeten, så det kan ändå finnas anledning att kontakta riksdagsledamöter och försöka påverka beslutet.

Läs om miljöskatter inkl. kemikalieskatten på regeringens webbplats

Här finns hela vårbudgeten

Här är vårändringsbudgeten. Lagtexten om kemikalieskatten finns på sid 37-38. På sidorna 81-86 kan ett resonemang kring remissinstansernas synpunkter läsas, liksom resonemanget kring konsekvenser. Tyvärr kan man konstatera att regeringen “kör över” remissinstanserna.