AISE: Information om säker användning av blandningar - SUMI-dokument

Kemiska produkter som är klassificerade som farliga och som säljs till professionella användare måste ha ett säkerhetsdatablad. Enligt REACH-förordningen kan leverantörer dessutom behöva vidarebefordra information om säker användning som följer av exponeringsscenarier för de ingående ämnena (REACH artikel 31.7). För att underlätta kommunikationen har europeiska branschorganisationen AISE tagit fram ett format för hur informationen kan vidarebefordras, s.k. SUMI (Safe Use of Mixture Information). SUMIs ska användas som komplement till säkerhetsdatablad.

På BPHRs medlemssida, fliken Branschrekommendationer, finns information om SUMI och bladen i svensk översättning kan hämtas där.