AISEs workshop om konserveringsmedel: Rapport från KemI

Den 15 maj anordnade AISE och CEPE (europeiska färgbranschen) en europeisk workshop om konserveringsmedel riktad mot myndigheter, ECHA och Kommissionen. Många myndigheter från olika medlemsländer deltog. Från Sverige deltog Kemikalieinspektionen.

I KemIs senaste nyhetsbrev rapporteras följande:

Workshop om godkännanden av konserveringsmedel
I anslutning till möten med behöriga myndigheter i EU:s medlemsländer i Bryssel i maj hölls en workshop om ämnesgodkännande av konserveringsmedel i produkttyp 6 (konserveringsmedel för produkter under lagring) och 7 (konserveringsmedel för ytbeläggningar). Det var cirka 100 personer som deltog: representanter från industrin, från de behöriga myndigheterna samt från Echa och EU-kommissionen. Industrin berättade om sin oro för att väldigt många konserveringsmedel i PT 6 och PT 7 kommer att få stränga begränsningar i sina kommande ämnesgodkännanden samtidigt som alternativa, effektiva medel inte finns tillgängliga ännu. Resultatet från workshopen blev en ökad förståelse mellan industri och myndigheter. Frågan kommer fortsätta att diskuteras på behöriga myndigheters möten framöver i syfte att göra en översyn av produkttyperna innan fler beslut om ämnesgodkännande fattas.

Källa: KemIs Biocidnyhetsbrev 2019-05-27