CLP: 12:e anpassningen

CLP-förordningen som reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU har ändrats. Ändringen innebär att den sjätte och sjunde omarbetade utgåvan av FN:s globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS) införs i EU:s regelverk. Detta är den tolfte tekniska anpassningen (ATP) av CLP-förordningen. Ändringen kallas därför ATP 12. Reglerna träder ikraft den 17 oktober 2020.

Ändringarna i 12 ATPn berör fysikaliska faror. Det införs en ny faroklass för okänsliggjorda explosiva ämnen. Det införs också en ny indelning och en ny farokategori, pyrofora gaser, inom faroklassen brandfarliga gaser.

Andra ändringar innebär bland annat:

  • tillägg till allmänna gränsvärden för beaktande i Tabell 1.1 i bilaga I

  • tydligare definitioner för samtliga faroklasser för hälsofaror

  • vissa ändringar av faroangivelser och skyddsangivelser.

Källa: Kemikalieinspektionen

Läs mer på KemIs hemsida.