Reach: Metanol får inte längre ingå i spolarvätskor i högre halt än 0,6 vikt-%

Metanol, som är ett lösningsmedel som bland annat kan förekomma i spolar- och avfrostningsvätskor för vindrutor, får inte längre ingå i spolarvätskor i högre halt än 0,6 vikt-%. Den här begränsningen har tillkommit för att minska risken för allvarlig metanolförgiftning hos missbrukare och när barn och andra oavsiktligt förtär vätskorna. 

Begränsningen gäller från den 9 maj 2019. Efter detta datum får inte spolarvätska eller avfrostningsvätska för vindrutor släppas ut på marknaden till allmänheten om de innehåller metanol i en koncentration av 0,6 viktprocent eller mer.

Regeln finns i post 69, bilaga XVII till Reach-förordningen.

Källa: KemIkalieinspektionen

Läs mer på KemIs hemsida