ECHAs remiss om begränsning av mikroplaster: AISEs yttrande

Vår europeiska branschförening AISE har lämnat synpunkter till ECHAs Public Consultation avseende förslaget om begränsning av avsiktligt tillsatta mikroplaster i Reach-förordningens bilaga XV. Följande dokument/kommentarer har AISE skickat:

  • Följebrev som sammanfattar de viktigaste synpunkterna.

  • AISE SEA report, som ska hanteras konfidentiellt och endast göras tillgänglig för RAC/SEAC (risk assessment committee/socia economic assessment committee). Att rapporten inte görs tillgänglig för allmänheten, gör det möjligt för AISE att i efterhand återkomma med sammanslagna siffror.

  • AISE/IFRA-papper om bionedbrytbarhet, som stämts av med Cefic, Cosmetics Europe, Fertilizers m.fl. för att också de ska kunna referera till det i sina yttranden.

  • Papper om AISEs syn på definitioner.