ECHAs remiss om begränsning av mikroplaster: KoHFs/BPHRs yttrande

KoHF och BPHR har i ett gemensamt yttrande lämnat synpunkter till ECHAs Public Consultation avseende förslaget om begränsning av avsiktligt tillsatta mikroplaster i Reach-förordningens bilaga XV. Kansliet har kommenterat den lagliga grunden, försiktighetsprincipen, definitionen, rapporteringskravet och undantagen för bionedbrytbara polymerer och filmbildande polymerer.

KoHFs/BPHRs yttrande finns här.