Upphandlingsmyndigheten: Verktyg för bedömning av hållbarhetsrisker i leverantörskedjor

Upphandlande myndigheter är i vissa fall skyldiga att genomföra en riskanalys för att identifiera om det finns risk för oskäliga arbetsvillkor i leveranskedjan av den vara eller tjänst som ska upphandlas. För att underlätta bedömningen har Upphandlingsmyndigheten publicerat riskanalyser för olika produktkategorier där det förekommer hög risk inom områdena mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och korruption i leveranskedjan. Riskanalyserna innehåller information om s.k. högriskprodukter.

Riskanalyser, som dock ska ses som vägledning och inte uttömmande, finns för bl.a. Städ och kemikalier.

Information hittar du på Upphandlingsmyndighetens webbplats