Hormonstörande ämnen

ECHA: Biocidförordningen - vägledning om hormonstörande ämnen

ECHA har tillsammans med EFSA (European Food Safety Authority) publicerat en teknisk vägledning för identifiering av hormonstörande ämnen under biocidproduktförordningen och växtskyddsmedelsförordningen. Kriterierna för biocider tillämpas från den 7 juni. Den 19 juni arrangerar ECHA ett webinar för att förklara den praktiska tillämpningen av kriterierna.

Kommissionen: Kriterier för hormonstörande egenskaper hos biocidämnen fastställda

EU-kommissionen har nu publicerat kriterier för hormonstörande egenskaper hos ämnen som används i biocidprodukter. Kriterierna är vetenskapligt baserade och ska användas för att bedöma om biocidämnen är hormonstörande för människor och djur. Kriterierna ska tillämpas fr.o.m. den 7 juni 2018.

EU-länderna har röstat ja till kriterier för hormonstörande ämnen

En majoritet av EUs medlemsländer har godkänt EU-kommissionens förslag till vetenskapliga kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen. Sverige röstade nej till förslaget, främst p.g.a. farhågor för att kriterierna inte kommer att ge ett tillräckligt starkt skydd för hälsa och miljö.

EU-kommissionen: Nytt förslag om kriterier för hormonstörande ämnen avvisades

EU-kommissionens reviderade förslag om vetenskapliga kriterier för hormonstörande ämnen väcker fortfarande samma farhågor som det ursprungliga förslaget och accepterades inte av medlemmarna i EU-kommissionens ständiga kommittéer för växtskyddsmedel och biocider, som träffades i slutet av förra veckan. EU-kommissionen valde därför att avstå från att ens låta kommittéerna rösta om förslagen. Detta betyder fortsatt väntan på en lagstiftning som EU-kommissionen skulle ha beslutat om för snart tre år sedan.

Hormonstörande ämnen: Sverige tar frågan om kriterier till Europarådet

En delegation från Sverige, Danmark och Nederländerna har bett Europarådet diskutera Kommissionens förslag på kriterier för hormonstörande ämnen. Europarådet är vanligtvis inte involverade i denna beslutandeprocess utan arbetar med EU:s övergripande politiska riktning och prioriteringar. Delegationen anser dock att Kommissionen har överskridit sitt mandat.