RoHS

KemI: Remissförslag om register för nanomaterial och EU-försäkran och CE-märkning

Kemikalieinspektionen har skickat ut en remiss med förslag till ändringar i KIFS 2008:2 om kemiska produkter. Ändringarna innebär bland annat ett förslag om att införa registrering av nanomaterial för de kemiska produkter som rapporteras till produktregistret. Bestämmelserna motsvarande 5 kap. 39-49 §§ flyttas till 9 kap. Elektrisk och elektronisk utrustning. Den ändring som görs gäller EU-försäkran (förslagets 9 kap. 5 § samt bilaga 6). En mindre ändring föreslås i paragrafen som gäller CE-märkning.