Upphandling

Upphandlingsmyndighetens remiss: Hållbarhetskriterier för kemisk-tekniska produkter

Det finns nu möjlighet att kommentera upphandlingsmyndighetens (UH-myndighetens) förslag till reviderade hållbarhetskriterier för kemisk-tekniska produkter. Remissen gäller två kriteriedokument för produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll - ett avseende kemiska produkter (t.ex. tvätt-, disk- och rengöringsmedel) och ett avseende kosmetiska produkter (t.ex. tvål och schampo). Desinfektionsmedel och andra biocider har lyfts ut ur kriterierna. Kommentarer ska lämnas till UH-myndigheten senast den 22 februari.

Finansdepartementet: Nationell upphandlingsstrategi

Som ett led i arbetet med att utveckla de offentliga upphandlingarna har regeringen tagit fram en nationell upphandlingsstrategi. Den innehåller tips och råd om hur upphandlande myndigheter och enheter kan arbeta för att utveckla sitt strategiska arbete med offentliga inköp. Målet är att få fler myndigheter att använda offentliga inköp som ett strategiskt verktyg i sin verksamhet.

Konsultbolaget ÅF: "Bedöm byggprodukter utifrån hela livscykeln"

Miljöbedömningar av byggprodukter har ett för snävt fokus, något som leder till minskade miljövinster och i vissa fall till ökad miljöbelastning, argumenterar Sten Åke Barr, senior advisor på ÅF, Markus Olofsgård, civilingenjör på ÅF, och Golvbranschens vd Johan Aspelin på SvD Debatt i dag. De hänvisar till en färsk rapport från konsultbolaget ÅF som visar att bedömningsföretagen aldrig eller i väldigt liten utsträckning använder sig av ett livscykelperspektiv. Rapporten visar att företagen i princip bara bedömer materialet i produkterna och sällan tittar på installation, drift, underhåll och återvinning. Tre stora företag bedömer i dag byggprodukter utifrån ett miljöperspektiv: Sunda Hus i Linköping, Byggvarubedömningen och Basta.