AISE

AISE: Principles on Sustainable Sourcing of Bio-based Materials

BPHRs europeiska branschorganisation AISE har publicerat ‘Principles on Sustainable Sourcing of Bio-based Materials’. En ny sida på AISEs webbplats har skapats för att göra det lättare att se kopplingen mellan rengöringsprodukter och biobaserade material. Här publiceras också länkar till externa källor, t.ex. CEN-standarder och partners som arbetar med liknande frågor. Webbplatsen kan på så sätt fungera som en “hub” för kunskapsutbyte.

AISEs workshop om konserveringsmedel: Rapport från KemI

Den 15 maj anordnade AISE och CEPE (europeiska färgbranschen) en europeisk workshop om konserveringsmedel riktad till myndigheter, ECHA och Kommissionen. Många myndigheter från olika medlemsländer deltog. Från Sverige deltog Kemikalieinspektionen. KemI rapporterar i sitt senaste nyhetsbrev.

AISE: Information om säker användning av blandningar - SUMI-dokument

Kemiska produkter som är klassificerade som farliga och som säljs till professionella användare måste ha ett säkerhetsdatablad. Enligt REACH-förordningen kan leverantörer dessutom behöva vidarebefordra information om säker användning som följer av exponeringsscenarier för de ingående ämnena (REACH artikel 31.7). För att underlätta kommunikationen har europeiska branschorganisationen AISE tagit fram ett format för hur informationen kan vidarebefordras, s.k. SUMI (Safe Use of Mixture Information). SUMIs ska användas som komplement till säkerhetsdatablad.

AISE: Industry Guidance on Corporate Social Responsibility

AISE, vår europeiska branschorganisation, har lanserat en vägledning om CSR, Corporate Social Responsibility. Vägledningen riktar sig framför allt till små och medelstora företag. Vägledningen tar upp mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, socialt ansvarstagande etc. Den baseras på EU-lagstiftning samt internationella standarder och vägledningar.

AISE: Status för UFI-koden på förpackningar till kemiska produkter

I det harmoniserade formatet för rapportering till Giftinformationscentraler introducerades parametern UFI, Unique Formula Identifier, en alfanumerisk kod som ska vara unik för alla formuleringar. UFI-kodens placering på förpackningen eller etiketten till kemiska produkter har diskuterats under lång tid, inom både industri och hos myndigheter. AISE har sammanställt status för diskussionerna om UFI-kodens placering.

AISE: Konserveringsmedelssituationen i branschen

Tillgången på ingredienser och konserveringsmedel är ett av AISEs prioriterade strategiska nyckelområden. AISE har därför gjort en särskild lobbyingplan för situationen när det gäller konserveringsmedel - biocidförordningens produkttyp (PT) 6. Där ingår planering av en workshop 2019 för att visa för europeiska kommissionen och nationella myndigheter vilka problem branschen står inför. AISE kommer också att göra en kommunikationskampanj med kommunikationsmaterial som ger stöd för uppfattningen att rådande situation är ohållbar för företagen.

AISE: Vägledning till förordningen om tvätt- och rengöringsmedel

AISE har uppdaterat sin vägledning till förordningen om tvätt- och rengöringsmedel. I den senaste versionen har man förtydligat att fullständigt innehåll i konsumentprodukter ska anges på en hemsida som ska vara lätt tillgänglig för konsumenter. När det gäller konsumentprodukter ska den hemsida som konsumenter ska vända sig till anges på förpackningen. Det här kravet gäller inte produkter för yrkesmässig användning.

AISE: Kommentar till revidering av detergentförordningen

Förordningen om tvätt- och rengöringsmedel (Detergentförordningen) EU nr 648/2004 är under översyn inom EU. Kommissionen har anordnat möjlighet för allmänheten och intressenter att komma med synpunkter. Vår europeiska branschorganisation AISE har sammanfattat branschens synpunkter. Synpunkterna har även kansliet framfört till ansvarig på Kemikalieinspektionen.