CLP

Giftinformationscentralen: Information om inrapportering för kemiska produkter

Den 1 jan 2020 träder de EU-gemensamma reglerna ikraft för det nya formatet för inrapportering till GIC för kemiska produkter. Giftinformationscentralen har lagt upp information på sin hemsida om Annex VIII och vad detta innebär för inrapporteringen. Även om inte alla parametrar är klara för inrapportering är det viktigt att börja förbereda det som går.

ECHA: Vägledning för anmälan av kemiska produkter till Giftinformationscentralen

CLP-förordningen reglerar den nya EU-harmoniserade anmälan till Giftinformationscentralen (Annex VIII till CLP). ECHA har nu publicerat en vägledning för detta. Vägledningen skriver bland annat att UFI-koden (Unique Formula Identifier) inte behöver anges som en del av CLP-märkningen, vilket har varit en stor fråga i branschen. UFI-koden är en 16-siffrig kod som branschen bedömer kommer att ändras relativt ofta, varför det skulle vara mycket svårt att ha den tryckt på etiketten.

Utbildning: CLP i praktiken den 5 oktober

Aksab Kemi AB fälldes nyligen av Patent- och Marknadsdomstolen för felaktig produktmärkning och bristfälliga säkerhetsdatablad och riskerar därför vite på 1 000 000 kr om felaktigheterna inte upphör i framtiden. KTF Utbildning och IKEM välkomnar alla som praktiskt och detaljerat vill skaffa sig djupare kunskap om klassificering och utformning av korrekta märkningsanvisningar för kemiska produkter till en heldagsutbildning. Kursen förutsätter viss förkunskap om CLP-förordningen.

CLP: 10e ATP har antagits och publicerats

CLP-förordningen som reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU har uppdaterats för att anpassas till den tekniska utvecklingen. Ändringen innebär bl.a. att flera ämnen tillkommer på förordningens bilaga VI (lista överbindande klassificering och märkning) och att vissa ämnen som redan finns upptagna i bilagan får en ändrad klassificering och märkning. Detta är den tionde anpassningen av CLP-förordningen (ATP 10). En övergångsperiod till den 1 mars 2018 gäller.

Giftinformationscentraler: Harmoniserat format har röstats igenom

Det EU-harmoniserade formatet för inrapportering till giftinformationscentraler har beslutats efter flera års bearbetning. Det innebär en effektivisering för tillverkare i och med att det blir samma information som ska skickas till giftinformationscentralerna i olika länder. Dock måste informationen fortfarande vara på landets språk.