Kemikalier i samhället

Kemikaliefri tvätt i kallvatten ifrågasätts av forskare

Det svenska företaget Swatab säljer ett filtersystem för att tvätta kläder i kallt s.k. ultrarent vatten utan tvättmedel. Metoden har börjat tillämpas på ett antal fastighetstvättstugor i bl.a. Malmö, Göteborg och Norrköping samt på äldreboenden. Metoden ifrågasätts nu av forskare. Forskare ifrågasätter också Energimyndighetens beslut att ge bidrag till Swatab.

Bra Miljöval: Kriterier för kosmetiska och kemiska produkter

Bra Miljöval har under våren publicerat kriterier för miljömärkning av kosmetiska produkter och kemiska produkter. Kriterierna gäller från den 1 mars 2018 och är från och med nu uppdelade i två olika dokument, ett för kosmetiska produkter och ett för kemiska produkter.

Kommissionen: Begränsning av metanol i spolarvätska

Kommissionen har publicerat beslut om en begränsning av metanol i spolarvätska. Begränsningen innebär att en spolarvätska maximalt får innehålla 0,6 vikt-% metanol om den ska säljas till allmänheten. Begränsningen träder ikraft den 9 maj 2019 och gäller produkter som sätts på marknaden från och med detta datum.

KemI: Remiss angående rapportering av PFAS till produktregistret

KemI planerar att utöka produktregistret gällande inrapportering av ämnen som faller in under begreppet PFAS. Första inrapporteringen kommer - om remissförslaget går igenom - att göras i februari 2020. Som underlag för kansliets remissyttrande vill vi ha era synpunkter senast den 1 juni.

Naturvårdsverket: Så ska produktvalsprincipen tillämpas

Naturvårdsverket släpper en ny vägledning om hur miljöbalkens produktvalsprincip ska tillämpas. Vägledningen är en del av Naturvårdsverkets arbete för att förstärka tillämpningen av miljöbalkens hänsynsregler. Vägledningen är inriktad på hur tillsynen över produktvalsprincipen ska tillämpas på verksamheter som använder kemiska produkter.

KemI-utredning: Plastpartiklar i kosmetika och andra kemiska produkter

Kemikalieinspektionen arbetar med ett regeringsuppdrag om plastpartiklar i framför allt kosmetiska produkter och rengöringsprodukter (se tidigare publicerad nyhet). Kansliet har deltagit i ett webbinar för att uppdateras om läget i utredningen. KemI har fått besked om förlängd utredningstid m.a.a. att Kommissionens rapport om mikroplaster dröjt.

KemI-utredning: Plastpartiklar i kosmetika och andra kemiska produkter - kansliets synpunkter

Kemikalieinspektionen arbetar med ett regeringsuppdrag angående plastpartiklar i tvätt- och rengöringsmedel och i leave-on-kosmetik, som ska rapporteras den 15 december 2017. IIH och KoHF har deltagit i dialogmöten med KemI, senast ett möte i mitten av oktober med fokus på tvätt- och rengöringsmedel. Kansliet har gett skriftliga kommentarer som komplement till de synpunkter som framförts på möte.

Palmolja: Inbjudan till revisions-förmöte av RSPOs certifieringsstandard

Certifieringsorganisationen för palmolja, Roundtable on Sustainable Palm Oil, kommer under året att revidera sin certifieringsstandard (“Principles & Criteria 2013”) för att göra den effektivare och bättre att hantera både miljö- och klimathot och sociala utmaningar. Inför den formella processen, som tar sin början i slutet av oktober, organiserar RSPO fyra för-möten i Europa med syftet att få inspel på om man är på rätt väg med det första förslag med förbättringar som man jobbat fram. Ett av för-mötena är i Stockholm. Mötet äger rum i Stockholm Environment Institutes lokaler på Linnégatan kl. 14-17 den 19 oktober. Språk: ENGELSKA.

KemI: Kartläggning av farliga ämnen

Kemikalieinspektionen kommer att spendera ca 40 miljoner under 4 år på att kartlägga farliga ämnen i konsumentprodukter. De kommer att titta på papper, gummi och silikon men även på vilka olika kemikaliekrav som ställs i bland annat olika miljömärkningskriterier. Utredningen om mikroplaster i kemiska produkter, som redan har startat, är en del av denna kartläggning. KemI intresserar sig också för produkter som konsumenter på annat sätt utsätts för i samhället, varför IIH bevakar kartläggningen.

Kosmetik- och hygienföretagens arbete med palmolja har en egen webbplats

Kosmetik- och hygienföretagen har under ett antal år arbetat med frågan om certifierad palmolja för att göra det enkelt för medlemmarna att köpa certifikat och för att informera om de problem som kan förekomma kring palmolja i producentländerna. Detta har tidigare skett på KoHFs webbplats under namnet "Sispo". Sedan en tid tillbaka har KoHF ett samarbete med Livsmedelsföretagen och Svensk dagligvaruhandel där man gemensamt adresserar frågan på webbplatsen www.hallbarpalmolja.se.

Myndigheter stärker samarbetet för att minska riskerna med högfluorerade ämnen

37 myndigheter och forskningsinstitutioner har kommit överens om att utöka sitt samarbete för att hantera problemen med högfluorerade ämnen (PFAS). Myndigheterna har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om att samarbeta för att minska riskerna och öka kunskapen om PFAS.

ECHA samlar information om nanomaterial

EUs kemikaliemyndighet ECHA startar en ny webbplats där medborgare, arbetare och professionella ska få information om nanomaterial som finns på EU marknad. Oavsett om du utvecklar strategier på området, är en konsument eller en företrädare för industrin eller en grön icke-statlig organisation, erbjuder informationen om Europeiska unionens observatorium för nanomaterial (kallat ”observatoriet”) intressant läsning om säkerhet, innovation, forskning och användning av nanomaterial.

KemI överväger att föreslå en begräsning av mellankedjiga klorparaffiner

KemI överväger ett förslag om att begränsa användningen av mellankedjiga klorparaffiner i elektronik i EU. Mellankedjiga klorparaffiner (MCCP) används som mjukgörare och flamskyddsmedel i bl.a. elektronik, främst i kablar av PVC-plast. KemI undersöker nu om det är lämpligt att föreslå en begränsning av MCCP i EUs RoHS-direktiv.