Kommissionen

EU-kommissionen: Workability study om giftinformation publicerad

Kommissionens workability study gällande det EU-harmoniserade formatet för inrapportering till Giftinformationscentraler har publicerats. Rapporten tar bland annat upp problematiska effekter av lagstiftningen gällande produkter som t.ex. tvätt- och rengöringsmedel, parfymer och färg, samt “blandningar i blandningar”.

Kommissionen: Rapport om implementeringen av unionsgodkännande

Enligt biocidproduktförordningen ska kommissionen avge en rapport om unionsgodkännanden till parlamentet och rådet i slutet av 2017. Rapporten har nyligen publicerats. Vid årsskiftet hade inget unionsgodkännande blivit klart, men rapporten ger en överblick över ansökningar som gjorts fram till oktober 2017 och presenterar några preliminära slutsatser.

Kommissionen: Begränsning av metanol i spolarvätska

Kommissionen har publicerat beslut om en begränsning av metanol i spolarvätska. Begränsningen innebär att en spolarvätska maximalt får innehålla 0,6 vikt-% metanol om den ska säljas till allmänheten. Begränsningen träder ikraft den 9 maj 2019 och gäller produkter som sätts på marknaden från och med detta datum.

Kommissionen: Kriterier för hormonstörande egenskaper hos biocidämnen fastställda

EU-kommissionen har nu publicerat kriterier för hormonstörande egenskaper hos ämnen som används i biocidprodukter. Kriterierna är vetenskapligt baserade och ska användas för att bedöma om biocidämnen är hormonstörande för människor och djur. Kriterierna ska tillämpas fr.o.m. den 7 juni 2018.

Kommissionen: Implementeringsförordning på gång avseende registrering och rapportering enligt WEEE-direktivet

Europeiska kommissionen arbetar med en förordning gällande implementering av registrering och rapportering av elektrisk och elektronisk utrustning. Syftet är att skapa ett harmoniserat system i Europa för att minska administrationen för företag som verkar på hela EU-marknaden eller i flera medlemsländer.

Ny förordning om medicintekniska produkter publicerad

En ny förordning om medicintekniska produkter har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Förordningen träder ikraft den 25 maj. De tidigare direktiven 90/383/EEG och 93/42/EEG ersätts av förordning (EU) 2017/745 om medicin-tekniska produkter. Förordningen ska börja tillämpas tre år efter ikraftträdandet, den 26 maj 2020.

CLP: 10e ATP har antagits och publicerats

CLP-förordningen som reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU har uppdaterats för att anpassas till den tekniska utvecklingen. Ändringen innebär bl.a. att flera ämnen tillkommer på förordningens bilaga VI (lista överbindande klassificering och märkning) och att vissa ämnen som redan finns upptagna i bilagan får en ändrad klassificering och märkning. Detta är den tionde anpassningen av CLP-förordningen (ATP 10). En övergångsperiod till den 1 mars 2018 gäller.