Skatt på elektronik

Svenskt Näringsliv: Miljöskatter måste designas bättre

Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.

Riksdagen: Kemikalieskatten (elektronikskatten) höjs

Den 18 juni sa riksdagen ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade inkomster och utgifter för 2019. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag till lagändringar som påverkar statens inkomster. Det innebär att den s.k. Kemikalieskatten höjs. Ändringarna börjar gälla den 1 augusti 2019. Kemikalieskatten är alltså den skatt som gäller “kemikalier i viss elektronik”, där olyckligtvis viss professionell utrustning drabbas.

Regeringen: Kemikalieskatten höjs

Regeringen har idag den 10 april presenterat sin vårändringsbudget för riksdagen. Där föreslås höjda miljöskatter för att finansiera andra satsningar. Bland dessa miljöskatter ligger förslaget om höjning av den s.k. kemikalieskatten (d.v.s. skatt på elektriska och elektroniska produkter) kvar, trots att berörda remissinstanser i den nyligen genomförda remissomgången “sågar” förslaget.

Finansdepartementets föreslår höjd skatt på kemikalier i viss elektronik: BPHR hänvisar till BFS' yttrande

Regeringen föreslår i en promemoria höjda miljöskatter. Det gäller bl.a. höjd skatt på kemikalier i viss elektronik. Förslaget innebär i korthet att skatten på kemikalier i viss elektronik höjs till 11 kr/kg för “vitvaror” och 160 kr/kg för övrig elektronik. Det maximala skattebeloppet per vara höjs till 440 kr. Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 augusti 2019. I skälen till förslaget framgår att “Syftet med skatten är att minska tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö”. BPHRs systerorganisation BFS finns med som remissinstans och har den 6 mars lämnat sitt yttrande och avstyrker finansdepartementets förslag om höjd kemikalieskatt/elektronikskatt. BPHR har också lämnat yttrande där vi kort hänvisar till BFS’ yttrande.

Finansdepartementets remiss: Höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

Regeringen föreslår i en promemoria höjda miljöskatter. Det gäller fossila bränslen i kraftvärmeverk och gruvnäring, men också höjd skatt på kemikalier i viss elektronik. Förslaget innebär i korthet att skatten på kemikalier i viss elektronik höjs till 11 kr/kg för “vitvaror” och 160 kr/kg för övrig elektronik. Det maximala skattebeloppet per vara höjs till 440 kr. Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 augusti 2019. BPHRs systerorganisation BFS finns med som remissinstans med möjlighet att lämna synpunkter redan senast den 6 mars. Det står även andra fritt att lämna synpunkter. Meddela snarast kansliets Ulrika Flodberg om du anser att även BPHR ska lämna synpunkter.

HUI Research: Kemikalieskatten når inte målen

Den 1 juli 2017 infördes den s.k. kemikalieskatten, en viktbaserad punktskatt på elektronikvaror som kan uppgå till 320 kr per produkt (exkl moms). ElektronikBranschen, Svensk Handel och EHL (vitvarubranschen) har låtit HUI Research utreda de ekonomiska konsekvenserna av kemikalieskatten på elektronikvaror. Resultatet pekar på att skatten driver försäljning och arbetstillfällen utomlands samtidigt som den skapar en administrativ börda för svenska företag. Under året som gått sedan skatten infördes har försäljningen av elektronikvaror i Sverige minskat samtidigt som svenskarnas köp i utlandet ökar.

Svenskt Näringslivs rapport: Greenwash? En analys av svenska miljöskatters effektivitet

Svenskt Näringsliv har gett Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet, i uppdrag att ta fram en rapport gällande styrmedel i miljöpolitiken med avseende på framförallt effektivitet. I uppdraget har det ingått att granska punktskatter som införts med miljöargument, t.ex. den s.k. kemikalieskatten.

Kemikalieskatten 10 månader senare

Kemikalieskatten på elektronik trädde i kraft 1 april förra året. Under juli till november gav skatten ett extra tillskott till statskassan på 425 miljoner och prognosen för 2018 ligger på drygt två miljarder. Men många anser att skatten är ogenomtänkt och inte fyller sitt syfte. Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund kommenterar branschens kritik.

Ny punktskatt kan drabba vissa professionella städmaskiner

Lag om skatt på kemikalier i viss elektronik (SFS 2016:1067) träder ikraft den 1 april. Skattskyldighet inträder efter utgången av juni 2017. Det är alltid varans KN-nummer som bestämmer skatteplikten och inte varans tänkta eller faktiska användningsområde. Även varor som inte är avsedda att användas enbart i hemmiljö ska beskattas om de tillhör vissa KN-nummer. För skattepliktig vara relevant för vår bransch ska skatt betalas med 8 kronor per kg av den skattepliktiga varans nettovikt. Skatt ska dock inte betalas med högre belopp än 320 kronor per skattepliktig vara. Skattskyldig är tillverkare, importör och kan även vara återförsäljare.