CLP: Rättelse i direktiv om aerosolbehållare

 

En rättelse har publicerats till kommissionens direktiv 2013/10/EU om rådets direktiv 75/324/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare för att anpassa dess märkningsbestämmelser till förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.

Här finns rättelsen >>