Felöversättning i godkännandet för Kathon

Nu har man rättat ett fel i den svenska översättningen av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/131 om godkännandet av CMIT/MIT 3:1 som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyperna 2, 4, 6, 11, 12 och 13. Det är med andra ord ingen ändring i själva beslutet, men nu finns en korrekt svensk översättning.

Korrekt översättning av sid 52, bilaga, produkttyp 6, särskilda villkor punkt 3 är:

Med hänsyn till de risker som har identifierats för människors hälsa får blandningar som behandlats med eller innehåller C(M)IT/MIT (3:1), utöver flytande tvätt- och rengöringsmedel, och som släpps ut på marknaden för användning av yrkesmässiga användare, inte innehålla C(M)IT/MIT (3:1) i en koncentration som medför klassificering som hudsensibiliserande, såvida inte exponering kan undvikas, till exempel genom personlig skyddsutrustning.

Rättelsen hittas här >>

Ursprungliga godkännandet av CMIT/MIT 3:1 hittas här (på Engelska) >>