Finansdepartementet: HoMS-utredningen

Utredare på Finansdepartementet arbetar nu med uppdraget (Fi 2016:04) om skatt på tungmetaller och andra hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatten. Ett första möte har hållits med respektive referensgrupp, där kansliets branschföreningar är representerade. Här en kort rapport.

Utredningen består alltså av de två delarna:

  • Se över bekämpningsmedelsskattelagen
  • Analysera behovet av att beskatta hälso- och miljöfarliga ämnen.

I nuvarande skede av utredningen fokuserar man på val av ämnen för fortsatt styrmedelsanalys. Preliminärt kommer utredningen att gå vidare med kadmium och med översynen av bekämpningsmedelsskatten, där man kommer att dela upp utredningen i en del om växtskyddsmedel och en om biocider. Här konstateras att en grundläggande problemformulering behövs: "Vilket problem ska vi åtgärda?". Man planerar att börja med ett "blankt papper" och fundera på: "Om skatten inte hade funnits - hade vi då föreslagit den och med vilken formulering?".

I nästa skede av utredningen fokuserar man på frågan: Bör en skatt införas? Under sommaren/hösten 2017 arbetar man vidare med förslag, konsekvensbedömningar, fortsatt samhällsekonomisk analys. Utredningen ska redovisas i december 2017.

Läs på regeringens webbplats >>

Kansliets kontaktperson för biocider är Ulrika Flodberg och för växtskyddsmedel Anders Normann.